Ubezpieczenie


nfz__1png


Do nieodpłatnej, finansowanej ze środków publicznych opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mają prawo osoby uprawnione na mocy ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 581 ze zm.), których uprawnienia zostaną potwierdzone przez system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).


ewu_png


eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.