Ubezpieczenie


nfz__1png


Do nieodpłatnej, finansowanej ze środków publicznych opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mają prawo osoby uprawnione na mocy ustawy z dnia 27.08.2004r. (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1373),  których uprawnienia zostaną potwierdzone przez system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).


ewu_png


eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.