Profilaktyka - Historia szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2


W tym miejscu będziemy zamieszczać aktualności dotyczące szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W miarę możliwości, będziemy tu Państwa informować o postępie w przygotowaniach do szczepień.

 Szczepionka Nuvaxovid dostępna od 6 grudnia 2023 roku.
05.12.2023 / 06.12.2023
 Od 6 grudnia 2023 roku można zaszczepić się szczepionką Nuvaxovid zaktualizowaną dla podwariantu XBB.1.5. W nocy z 5 na 6 grudnia zostały wystawione skierowania na szczepienie.
  Szczepionkę Nuvaxovid może przyjąć osoba, która ukończyła 12 lat i 

 • wcześniej nie szczepiła się przeciw COVID-19, 
 • szczepiła się przeciw COVID-19, ale od ostatniego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Szczepionkę Nuvaxovid (firmy Novavax) można więc przyjąć w ramach podstawowego szczepienia albo jako dawkę przypominającą.
Osoby, które jeszcze nie szczepiły się przeciw COVID-19 powinny przyjąć 2 dawki szczepionki w odstępie 3 tygodni.
Zalecamy przyjęcie szczepionki Nuvaxovid jako kolejnej dawki przypominającej osobom z tzw. grup ryzyka:

 • w wieku powyżej 60 lat,
 • w wieku powyżej 12 lat z niedoborami odporności lub chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19,
 • pracownikom ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym.

 Szczepienia są dobrowolne i bezpłatne.
 Pacjenci mogą zapisać się na szczepienie:

 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta,
 • w placówce POZ lub w aptece (wykaz dostępny na: stronie gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/.)
 • przez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl,
 • przez infolinię 989 (w godz. w godz. 7.00 – 20.00) – od 16 grudnia 2023 r. infolinia nie będzie działała.

    Punkt szczepień, rejestracja i..   Więcej       

 
 

  Od 6 grudnia 2023 r. wszystkie osoby powyżej 12 r.ż. będą mogły zaszczepić się szczepionką Nuvaxovid firmy Novavax zmodyfikowaną na podwariant koronawirusa XBB.1.5. W nocy z 5 na 6 grudnia br. skierowanie na szczepienie zostanie wystawiane automatycznie przez system.
 Jeśli uprawniony do szczepienia nie będzie miał wystawionego e-skierowania, to osoba uprawniona w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić takie skierowanie oceniając wiek oraz termin od przyjęcia ostatniej dawki tj. minimum 6 miesięcy.

 

 

      Punkt szczepień, rejestracja i..   Więcej   

 
 

   Punkt szczepień, rejestracja i..   Więcej   

 Komunikat nr 34 Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024 
17.11.2023
Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z 4 września 2023 r., rekomendacji WHO z 10 listopada 2023 r.[1], informacji ECDC z 17 sierpnia 2023 r.[2] oraz komunikatu EMA z 31 października 2023 r. [3] zaleca przyjęcie osobom mającym:

 • wiek ≥60 lat lub
 • niedobory odporności lub choroby współistniejące zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dotyczy osób w wieku ≥12 lat) lub
 • pracownikom ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym,

szczepionki zaktualizowanej dla podwariantu XBB.1.5 jako kolejnej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19.
 Możliwość wykonania szczepienia i wprowadzenia informacji w e-Karcie Szczepień o podaniu szczepionki adoptowanej z wariantem XBB.1.5, jako dawki przypominającej, lub w ramach podstawowego szczepienia zostanie uruchomiona od 6 grudnia 2023 r.
 Szczepionka białkowa podjednostkowa Nuvaxovid (rirmy Novavax) zaktualizowana pod aktualnie dominujący podwariant XBB.1.5. będzie dostępna zgodnie z CHPL produktu również dla osób, które wyrażają chęć zaszczepienia i spełniają warunek wieku (osoby, które ukończyły 12 r.ż.) i od ostatniego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy. 

 Uwaga!  W przypadku osób dotychczas nieszczepionych przeciw COVID-19 powyżej 12 roku życia należy podać 2 dawki w odstępie 3 tygodni.
 Zalecany odstęp podania kolejnej dawki przypominającej od przyjęcia ostatniej dawki przypominjącej w grupie wiekowej 12+ wynosi co najmniej 6 mc. 

[1] WHO who.int/news/item/18-05-2023-statement-on-the-antigen-composition-of-covid-19-vacciness WHO roadmap on uses of COVID-19 vaccines in the context of Omicron and high population immunity
[2] ECDC ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-vaccines-composition-variants-statement-ECDC-EMA_0.pdf
[3] EMA ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-approval-adapted-nuvaxovid-covid-19-vaccine-targeting-omicron-xbb15
ema-europa-eu.translate.goog/en/news/ema-recommends

 Informacje dodatkowe
Zmianie ulega realizacja szczepień w punktach szczepień.
    Od 1 grudnia 2023 r. podmiotami uprawnionymi do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 i ich rozliczenia są przychodnie POZ, które wystąpią do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o szczepionki lub apteki ogólnodostępne, które podpiszą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację szczepień zalecanych.
Wykaz przychodni POZ oraz aptek ogólnodostępnych zostanie udostępniony na stronie pacjent.gov.pl.
    Od 1 grudnia 2023 r. przestaje funkcjonować infolinia do zapisów na szczepienie przeciw COVID-19. Pacjenci będą mogli zapisać się na szczepienie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (w przypadku gdy punkt szczepień udostępni terminy w e-Rejestracji), lub bezpośrednio w placówce POZ lub aptece ogólnodostępnej.

 • Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie przeciw COVID-19 należy zweryfikować rodzaj i wariant szczepionki podawanej pacjentowi.
 • W przypadku nieprawidłowego przyporządkowania szczepionki należy bezwarunkowo dokonać korekty na poziomie punktu szczepień.
 • Skierowanie na szczepienie jest wystawiane automatycznie przez system dla osób, które ukończyły 12 r.ż.
 • Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie przeciw COVID-19 należy posługiwać się numeracją kolejnych dawek przyjętych przez pacjenta w cyklu podstawowym lub przypominającym.
 • W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania osoba uprawniona w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek oraz odstęp od przyjęcia ostatniej dawki tj. min. 6 mc.
 • Profil bezpieczeństwa i skuteczności stosowania szczepionki białkowej podjednostkowej (Novavax) w schemacie heterologicznym (mieszanym) ze szczepionką mRNA w ramach schematów szczepienia przypominającego jest porównywalny z profilem bezpieczeństwa oryginalnych szczepionek mRNA, dla których profil bezpieczeństwa jest dobrze ustalony.

Szczepionki dostępne w ramach szczepień przeciw COVID-19:

 • szczepionka mRNA Comirnaty BA.4–5 (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer-BioNTech),
 • szczepionka mRNA Comirnaty w dawce dla dzieci Junior (0,6-4 lata) oraz (5-11 lat),
 • szczepionka mRNA Spikevax BA.4–5 (Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4-5) (Moderna),
 • szczepionka białkowa podjednostkowa Nuvaxovid (firmy Novavax) zaktualizowana pod aktualnie dominujący podwariant XBB.1.5.

Wytyczne Ministra Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw COVID-19 dla POZ i aptek ogólnodostępnych obowiązujące od 1 grudnia 2023 r.
Od 1 grudnia 2023 r. do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 zostają wskazane przychodnie POZ oraz apteki ogólnodostępne.
Od 6 grudnia 2023 r. szczepionka z wariantem XBB będzie dostępna w punktach szczepień.
Szczepienia stanowią kontynuację szczepień wykonywanych w ramach Narodowego Programu Szczepień.
Szczepionki do szczepień są zabezpieczane przez Ministra Zdrowia, a koszt usługi (kwalifikacji do szczepienia i jego wykonania) zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z:

 • zarządzeniem Nr 155/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.10.2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece lub
 • zarządzeniem Nr 167/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13.11.2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
 Szczepienia mają charakter zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. Urz. MZ poz. 88).
 Realizacja szczepień
Szczepienia przeciw COVID-19 są przeprowadzane w placówkach POZ oraz u osób, które ukończyły 18 r.ż. w aptekach ogólnodostępnych.
Szczepionki aktualnie stosowane w realizacji szczepień  
 1. Comirnaty (wariant Omicron) zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego,
 2. Comirnaty w wersji dla dzieci Junior (0,6-4 lata) oraz (5-11 lat),
 3. Spikevax (wariant Omicron) zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego,
 4. Nuvaxovid (wariant XBB) dla populacji wskazanej w komunikacie MZ nr 34 (numer identyfikacyjny do weryfikacji w karcie szczepień: 08596575000733, 09088885526847).

Zasady realizacji szczepień Świadczenie jest przewidziane dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).
 Odstęp między dawkami
W przypadku szczepienia pacjenta szczepionką Nuvaxovid (z wariantem XBB.1.5) szczepionka białkowa podjednostkowa (Novavax), należy przestrzegać wymaganego odstępu od ostatniej dawki szczepienia tj. 6 miesięcy.
W przypadku osób powyżej 12 roku życia, dotychczas nieszczepionych przeciw COVID-19, należy podać 2 dawki w odstępie 3 tygodni.
Szczepienie po szczepionce mRNA
Profil bezpieczeństwa i skuteczności stosowania szczepionki białkowej podjednostkowej (Novavax) w schemacie heterologicznym (mieszanym) ze szczepionką mRNA w ramach schematów szczepienia przypominającego jest porównywalny z profilem bezpieczeństwa oryginalnych szczepionek mRNA, dla których profil bezpieczeństwa jest ustalony.

 Zamawianie szczepionek.
Do otrzymania szczepionki przeciw COVID-19 uprawnione są:

 • podmioty POZ posiadające umowę z NFZ w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie lekarza,
 • apteki ogólnodostępne, w ramach zawartej umowy z OW NFZ.

Lista i mapa z punktami szczepień będzie na bieżąco aktualizowana i udostępniana na stronie pacjent.gov.pl.
Dane na temat punktów szczepień, które zamówiły szczepionki udostępnia Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS).
Zasady składania zapotrzebowań na szczepionkę
Podmioty, których dane przekaże NFZ do RARS mają prawo do złożenia zapotrzebowania na szczepionki przeciw COVID-19. Podmioty wykonujące szczepienia przeciw COVID-19 otrzymają z RARS szczepionki, do realizacji szczepień przeciw COVID-19 na podstawie zamówień składanych przez portal pue.rars.gov.pl/login
 Uwaga!  RARS nie przyjmuje zwrotów szczepionek.
Każdy przypadek straty ze wskazaniem jego powodu powinien być odnotowany w protokole straty tj. wewnętrznego dokumentu pozostającego w POZ lub aptece ogólnodostępnej.
 Rozliczenie usługi szczepienia z NFZ 
Warunkiem rozliczenia usługi podania szczepionki przeciw COVID-19 jest:

 1. kwalifikacja do szczepienia wraz z wykonaniem szczepienia przez osobę uprawnioną zgodnie z przepisami;
 2. dokonanie wpisu w elektronicznej Karcie Szczepień potwierdzające kwalifikację do szczepienia i podanie szczepionki (ICD-9 – kod 99.557 szczepienie przeciw COVID-19) z zaznaczeniem finansowania: „Publiczne – szczepienie w punkcie szczepień”.

 Uwaga!  Szczepienia mogą być realizowane niezależnie od złożonej deklaracji wyboru lekarza POZ. 
Za organizację szczepień przeciw COVID-19 odpowiada kierownik placówki lub osoba upoważniona.
Rozliczanie szczepień odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniach Prezesa NFZ tj. w Zarządzeniu 167/2023/DSOZ oraz Zarządzeniu 155/2023/DGL.
Koszt usługi w rozliczeniu NFZ za pojedyncze szczepienie tj. wykonanie zalecanego szczepienia przeciw COVID-19 w podmiocie podstawowej opieki zdrowotnej i aptece wynosi 31,67 zł (słownie: trzydzieści jeden złoty sześćdziesiąt siedem groszy).
Zapisy na szczepienie
O terminach dostępnych wizyt decydują podmioty podstawowej opieki zdrowotnej i apteki. Warunkiem zapisu na szczepienie jest weryfikacja wystawionego skierowania lub wystawienie skierowania na szczepienie.

 Dokumentowanie szczepień zalecanych w e-Karcie Szczepień jest obowiązkowe.   
Wpis do e-Karty Szczepień dokonany przez osoby uprawnione, jest potwierdzeniem kwalifikacji i wykonania szczepienia. Jeżeli osobą szczepiącą jest lekarz lub felczer to skorzysta z opcji „zarejestruj szczepienie z kwalifikacją”.
Jeżeli szczepienia dokonuje inny uprawniony pracownik medyczny, kwalifikację i szczepienie należy wprowadzić osobno.
e-Karta Szczepień określona została w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Do rejestracji szczepień przeciw COVID-19 służy zakładka o nazwie „Szczepienia”- Szczepienia COVID.
Pracownik może przeszukiwać słownik po kodzie ICD-9 lub fragmencie nazwy procedury.
Konieczne jest odnotowanie faktu przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego w podzakładce „Badanie kwalifikacyjne” lub ”Zarejestruj szczepienie z kwalifikacją” jeśli kwalifikacja jest w wersji papierowej lub badanie kwalifikacyjne i szczepienie przeprowadza ten sam pracownik medyczny (lekarz lub felczer).
W podzakładce „Badanie kwalifikacyjne” pracownik medyczny z katalogu ICD-9 (ograniczonego do procedur szczepiennych) wskazuje, której procedury dotyczy badanie kwalifikacyjne oraz wprowadza pozostałe informacje m.in. czy pacjent jest zakwalifikowany lub jeśli nie, wprowadza szczegółowe informacje na ten temat.
Wpisu do Karty Szczepienia wymaga podania ICD-9 – kod 99.557 szczepienie przeciw COVID-19 z zaznaczeniem finansowania: „Publiczne – szczepienie w punkcie szczepień”.
Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie przeciw COVID-19 należy weryfikować rodzaj i wariant szczepionki podawanej pacjentowi. W przypadku nieprawidłowego przyporządkowania szczepionki należy bezwarunkowo dokonać korekty na poziomie punktu szczepień.
Zgłoszenie NOP do stacji sanitarno-epidemiologicznej
Wystąpienie Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego zgłasza się za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl. W tym celu użytkownik powinien ze strony głównej w sekcji „Szczepienia” wybrać opcję „Wyszukaj” gdzie należy odszukać e-Kartę szczepienia, po którym doszło do NOP.
W celu zgłoszenia NOP użytkownik musi wybrać ikonę po której rozwinie się lista akcji dodatkowych, gdzie pojawi się przycisk „Zgłoś NOP” , po którego wybraniu użytkownik zostanie przeniesiony do serwisu umożliwiającego wysłanie formularza elektronicznego wystąpienia NOP.

   Pełna treść poniżej.  

 
Komunikat nr 34 Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024
 
Wytyczne Ministra Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw COVID-19 dla POZ i Aptek ogólnodostępnych od 1 grudnia 2023r.

 Najważniejsze informacje.  
 • Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna.  
 • Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza.   
 • Obecnie zaszczepić się może każda osoba, która skończyła 5 lat. Osoby w wieku 12 lat i więcej już zaszczepione pierwszą dawką przypominającą mogą też przyjąć od 16 września 2022 roku drugą dawkę przypominającą po 3-ch miesiącach od przyjęcia pierwszej.
 • Jeśli Twoje e-skierowanie wygasło (czyli nie zapisałeś/-aś się na szczepienie w terminie 90 dni od jego wystawienia lub Twoja wizyta umówiona, kiedy e-skierowanie było ważne, została odwołana), to nowe e-skierowanie zostanie ci automatycznie wystawione i będzie dostępne w e-rejestracji.  
Uwaga, ozdrowieńcy mają wystawione e-skierowanie po 30 dniach od daty pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. 

Punkt szczepień, rejestracja i..    Więcej 

   O chorobie COVID-19 i..        Więcej       

 

  Kolejna dawka szczepienia przeciw COVID-19

  Komunikat nr 33 Ministra Zdrowia w sprawie podania trzeciej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19
18.04.2023
Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 22.02.2023 r., zaleca osobom, które po otrzymaniu dwóch dawek szczepienia przypominającego szczepionką oryginalną (jedno-walentną) przeciw COVID-19 i mającym:
 • wiek ≥60 lat lub
 • niedobory odporności lub choroby współistniejące zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dotyczy osób w wieku ≥12 lat) lub
 • pracowników ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym,
przyjęcie szczepionki zaktualizowanej dla wybranych podwariantów Omikron (tj. szczepionki 2-walentnej przeciw podwariantom Omicron BA.1 i BA.4/5 i oryginalnemu wirusowi SARS-CoV-2) jako kolejnej (trzeciej) dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19.
  Zalecany odstęp podania trzeciej dawki przypominającej od przyjęcia drugiej dawki przypominającej w grupie wiekowej 12+ wynosi 3 mc.
 Możliwość wykonania szczepienia i wprowadzenia informacji w e-karcie szczepień o podaniu szczepionki adoptowanej jako trzeciej dawki przypominającej została uruchomiona od dnia 15 kwietnia br.
 Aby utworzyć termin na kolejną dawkę przypominającą należy w systemie eRejestracja wybrać:
 • Numer dawki: 1
 • Typ szczepionki: Pfizer lub Moderna zaktualizowaną dla wybranych podwariantów Omikron (BA).
 Szczepionki wskazane do podania trzeciej dawki przypominającej w zależności od dostępności produktów w Narodowym Programie Szczepień:
 • szczepionka Comirnaty BA.1 5 (Comirnaty Original/Omicron BA.1 (PfizerBioNTech),
 • szczepionka Comirnaty BA.4–5 (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer-BioNTech),
 • szczepionka Spikevax BA.1 (Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1. (Moderna),
 • szczepionka Spikevax BA.4–5 (Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4-5) (Moderna).
 Informacje dodatkowe 
    Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie przeciw COVID-19 należy weryfikować rodzaj i wariant szczepionki podawanej pacjentowi. W przypadku nieprawidłowej rejestracji szczepionki należy bezwarunkowo dokonać korekty na poziomie punktu szczepień.
    Profil bezpieczeństwa adaptowanych szczepionek stosowanych jako szczepionki przypominające jest porównywalny z profilem bezpieczeństwa oryginalnych szczepionek mRNA, dla których profil bezpieczeństwa jest dobrze ustalony.

  Pełna treść komunikatu poniżej.

 
 


   Punkt szczepień, rejestracja i..   Więcej 


      O chorobie COVID-19 i..       Więcej      


 Komunikat nr 31 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 i dopuszczenia stosowania szczepionek wariantowych w schemacie podstawowym.
16.12.2022
 Minister Zdrowia na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 14.12.2022 r. wydanego w oparciu o komunikat Grupy zadaniowej ds. sytuacji nadzwyczajnych (ETF) Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA) z dnia 6.12.2022 r., informuje, że od dnia 16 grudnia 2022 r. w szczepieniach podstawowych przeciw COVID-19 u osób powyżej 5 r.ż. mogą być stosowane szczepionki biwalentne zaktualizowane dla wariantu Omikron BA.4-5 (tj. szczepionki adaptowane przeciw podwariantom Omicron BA.4/5 i oryginalnemu wirusowi SARS-CoV-2).
 Ze względu na dostosowanie systemu rejestracji szczepień przeciw COVID-19, możliwość wykonania szczepienia i wprowadzenia informacji w e-karcie szczepień o podaniu szczepionki adoptowanej w schemacie podstawowym będzie możliwa:

 • od dnia 16 grudnia br. – zmiana obejmuje dodanie w e-rejestracji szczepionki Pfizer 10mcg BA.4-5 stosowanej w grupie wiekowej 5-11 lat do szczepień podstawowych a także umożliwienie rejestracji e-karty szczepienia zgodnie z powyższym w gabinet.gov.pl.
 • od dnia 23 grudnia br. – zmiana obejmuje dodanie w e-rejestracji szczepionki Pfizer 30mcg BA.4-5 oraz Moderna 50 mcg BA.4 i BA.5 lub BA.1 do szczepień podstawowych stosowanych w grupie wiekowej 12+ a także umożliwienie rejestracji e-karty szczepienia zgodnie z powyższym w gabinet.gov.pl.

 Schematy podstawowe szczepień nie ulegają zmianom:

 • w schemacie szczepienia 2 dawki szczepionki zaktualizowanej dla podwariantów BA.4 i BA.5 (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer-BioNtech) podawanych w odstępie co najmniej 21 dni,
 • w schemacie szczepienia 2 dawki szczepionki zaktualizowanej dla podwariantów BA.4 i BA.5 (Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1. (Moderna) podawanych w odstępie co najmniej 28 dni,
 • szczepionki te powinny być również stosowane jako pierwsza bądź pierwsza i druga dawka przypominająca oraz dawka dodatkowa z zachowaniem rekomendowanych minimalnych odstępów wskazanych dla poszczególnych grup wiekowych (5-11 lat: zalecany odstęp podania dawki przypominającej od zakończenia szczepienia podstawowego wynosi 6 mc; w przypadku grupy wiekowej 12+ okres wynosi 3 mc.).

 Szczepionki zaktualizowane dla wariantu Omikron BA.4-5 dotychczas były stosowane jedynie jako dawki przypominające, aktualnie szczepionki te systematycznie będą zastępowały dotychczas stosowane szczepionki oryginalne.
 Informacje dodatkowe

 • Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie przeciw COVID-19 należy weryfikować rodzaj i wariant szczepionki podawanej pacjentowi. W przypadku nieprawidłowej rejestracji szczepionki należy bezwarunkowo dokonać korekty na poziomie punktu szczepień;
 • Szczepionki zaktualizowane dla wariantu Omicron mogą być podawane w cyklu podstawowym po przyjęciu szczepionki oryginalnej;
 • Oryginalne szczepionki przeciw COVID-19 nadal zapewniają ochronę przed ciężką chorobą i należy je stosować w przypadku, gdy szczepionki zaktualizowane nie będą dostępne;
 • Na podstawie przeglądu badań: laboratoryjnych (nieklinicznych) i danych dotyczących odpowiedzi immunologicznej po naturalnym zakażeniu podwariantem Omicron BA.4-5 u nieszczepionych osób, które nie były wcześniej zakażone SARS-CoV-2 oceniono, że szczepienie podstawowe adaptowanymi szczepionkami biwalentnymi powinno wywołać szeroką odpowiedź immunologiczną u osób, wcześniej nie zaszczepionych. Profil bezpieczeństwa adaptowanych szczepionek stosowanych jako szczepionki przypominające jest porównywalny z profilem bezpieczeństwa oryginalnych szczepionek mRNA, dla których profil bezpieczeństwa jest dobrze ustalony;
 • Informacja Prezesa Urzędu z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie rekomendacji ETF EMA dot. stosowania biwalentnej szczepionki adaptowanej przeciw podwariantom Omicron BA.4/5 i pierwotnemu wirusowi SARS-CoV-2 w szczepieniach podstawowych;
 • ETF stwierdza, że ​​biwalentne szczepionki oryginalne/Omicron BA.4-5 mRNA mogą być stosowane do szczepienia podstawowego.
 
 

 W nocy z 15 na 16 września 2022 roku zostały wystawione e-skierowania na szczepienie drugą dawką przypominającą szczepionki przeciwko CVID-19 dla osób 12+, które przyjęły pierwszą dawkę przypominającą co najmniej 3 miesiące wcześniej. 

 
 

 Komunikat nr 28 Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przypominających przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień
 15.09.2022
 Minister Zdrowia informuje, że od dnia 16 września 2022 r. w punktach szczepień będą dostępne szczepionki mRNA o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron[1] stosowane wyłącznie w realizacji szczepień przypominających. 
 Szczepienia drugą dawką przypominającą będą wykonywane szczepionką o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron.
 Możliwość stosowania szczepionek o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron w przypadku podania pierwszej dawki przypominającej jest uzależniona od dostępności do szczepionki w punkcie szczepień.
 Zgodnie ze stanowiskiem Rady ds. COVID z dnia 9.09.2022 r. oraz ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 14.09.2022 r. opartym na wspólnym stanowisku z dnia 6 września 2022 r. Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), na temat szczepień przypominających szczepionkami zaktualizowanymi dla wariantu Omikron, szczepionki te mogą być stosowane jako dawki przypominające u osób które ukończyły 12 r.ż. z zachowaniem co najmniej 3 miesięcznego odstępu od szczepienia podstawowego lub podania dawki przypominającej.
 Uwaga! Szczepienia drugą dawką przypominającą zaleca się dla wszystkich osób, które ukończyły 12 r.ż. i otrzymały co najmniej przed trzema miesiącami pierwszą dawkę przypominającą.
 UWAGA! Ulega skróceniu z 4 miesięcy do 3 miesięcy dotychczas wymagany minimalny odstęp podania drugiej dawki przypominającej od pierwszej dawki przypominającej.
 Informacje dodatkowe:

 • priorytetowo szczepieniami przypominającymi powinny być objęte osoby: które ukończyły 60 lat, ukończyły 12 lat z zaburzeniami odporności, ukończyły 12 lat z chorobami przewlekłymi obarczonych ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 lub pogorszeniem choroby przewlekłej; personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z pacjentami lub materiałem zakaźnym lub narażonego na zakażenie wirusem SARS-CoV-2,
 • w przypadku dostępności różnych preparatów mRNA, jako dawka przypominająca powinna być wybrana szczepionka o zaktualizowanym składzie dla wariantu Omikron,
 • w sytuacji, jeżeli zaktualizowany preparat do szczepień przypominjących jest niedostępny należy użyć szczepionkę oryginalną Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) w połowie dawki, wybierając preferencyjnie preparat, którym zrealizowano szczepienie podstawowe lub pierwszą dawkę przypominającą,
 • w pierwszym szczepieniu przypominającym mogą być wykorzystywane szczepionki zaktualizowane z wariantem Omikron*, jak i szczepionki oryginalne mRNA, Nuvaxovid i Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen-Cilag International NV) **. (*w przypadku dostępności do szczepionki w punkcie szczepień do szczepień pierwszą dawką przypominającą, **zalecane podanie w przypadku konieczności kontynuacji szczepienia ze względu na indywidulane wskazania pacjenta),
 • szczepienie dawką przypominającą ozdrowieńców należy realizować w odstępie co najmniej 3 miesięcy od infekcji SARS-CoV-2,
 • jeżeli to możliwe, dawki szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zarówno szczepienia podstawowego jak i dawki przypominającej) należy podać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę,
 • osoby w stanie immunosupresji, również te, które otrzymały łącznie 5 dawek szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, należy poinformować o ryzyku słabszej odpowiedzi immunologicznej na szczepienie, a tym samym konieczności dalszego przestrzegania obowiązujących zasad ochrony przed COVID-19. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony pacjentom w stanie immunosupresji, szczepienie przeciw COVID-19 należy rekomendować osobom z ich bliskiego otoczenia (strategia kokonowa),
 • nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie,
 • na etapie wprowadzania danych do karty szczepień należy bezwzględnie przestrzegać zachowania procedury dla skierowań wystawionych dla dawki przypominającej,
 • przed podaniem kolejnej dawki szczepionki należy bezwzględnie potwierdzić aktualny stan zaszczepienia pacjenta,
 • niezależnie od preparatu, który użyto do pierwszego szczepienia przypominającego, należy podać kolejną dawkę szczepionki mRNA co najmniej 3 miesiące od ostatniego szczepienia,
 • skierowanie na szczepienia przypominające są wystawiane z zachowaniem odstępu (minimum 90 dni) automatycznie przez system,
 • w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania na szczepienie przypominające lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym do szczepienia oceniając odstęp od ostatniego szczepienia (minimum 90 dni) oraz wiek pacjenta.
 

[1] - zaktualizowane szczepionki zostały zaadaptowane w celu lepszego dopasowania do krążących wariantów SARS-CoV-2. Zawierają mRNA kodujące białko S wariantu oryginalnego wirusa SARS-CoV-2 oraz podwariantów Omikron. Mogą zwiększyć ochronę przed nowymi wariantami i dlatego są ważnym narzędziem kontroli pandemii w miarę ewolucji wirusa.
 

Punkt szczepień, rejestracja i..     Więcej 

 Ulotka dla pacjenta Moderna - Spikevax Omicron BA.1 poniżej.

 

 Ulotka dla pacjenta Comirnaty 30μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) poniżej.

 

 Ulotka dla pacjenta Comirnaty Omicron BA.1 15/15μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) poniżej.

 

 Ulotka dla pacjenta Comirnaty Omicron BA.4-5 15/15μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) poniżej.

 

 Ulotka Comirnaty 10μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat w wersji z 10 października 2022 roku poniżej.

 
 
 

Punkt szczepień, rejestracja i..   Więcej 

 

 W nocy z 16 na 17 sierpnia 2022 roku zostały wystawione e-skierowania na szczepienie drugą dawką przypominającą szczepionki przeciwko CVID-19 dla personelu medycznego.

  Od 17 sierpnia 2022 roku drugą dawkę przypominającą przeciwko COVID-19 może się zaszczepić:

 • personel medyczny,
 • pracownicy podmiotów medycznych,
 • farmaceuci i pracownicy aptek,
 • studenci kierunków medycznych,
 • pracownicy medyczni zakładów leczniczych dla zwierząt.
 W dniu 22 lipca 2022 roku zostały wystawione e-skierowania na szczepienie przeciw Covid-19 na drugą dawkę przypominającą dla osób:
 • od 60 do 79 lat,
 • 12+ z zaburzoną odpornością.
 Dla osób 12+ zaszczepionych w schemacie podstawowym, pierwsza dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 zalecana jest po 90 dniach od zakończenia szczepienia podstawowego.

Punkt szczepień, rejestracja i..   Więcej 

 
 
 
 

 Komunikat nr 27 Ministra Zdrowia w sprawie drugiej dawki przypominającej przeciw COVID-19 dla personelu medycznego w Narodowym Programie Szczepień.
16.08.2022
 Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 10 sierpnia 2022 r. informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022 r. rozpocznie się proces szczepień drugą dawką przypominającą u pracowników wykonujących czynności zawodowe w placówkach ochrony zdrowia, w tym aptekach i punktach aptecznych oraz u studentów kierunków medycznych, i którzy otrzymali pełny zalecany schemat szczepienia podstawowego oraz dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19.
 Przed podaniem drugiej dawki przypominającej należy zachować odstęp co najmniej 4. miesięcy od podania pierwszej dawki przypominającej.
W pierwszej kolejności szczepienia powinny dotyczyć personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z pacjentami i materiałem zakaźnym, lub narażonym na zakażenie wirusem SARS-COV-2.
 Szczepieniu podlegają również pracownicy medyczni zakładów leczniczych dla zwierząt.
W drugim szczepieniu przypominającym stosowane są wyłącznie szczepionki mRNA:

 • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce (30 µg - 0,3 ml)
 • Spikevax (Moderna) w połowie dawki (50 µg - 0,25 ml).

 Do podania drugiej dawki przypominającej zaleca się ten sam preparat mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna), którym zrealizowano pierwszą dawkę przypominającą.
 Informacje dodatkowe:

 • na etapie wprowadzania danych do karty szczepień należy bezwzględnie przestrzegać zachowania procedury dla skierowań wystawionych dla dawki przypominającej,
 • przed podaniem kolejnej dawki szczepionki (2/przypominająca) należy bezwzględnie potwierdzić aktualny stan zaszczepienia pacjenta,
 • niezależnie od preparatu, który użyto do pierwszego szczepienia przypominającego, należy podać dawkę szczepionki mRNA (Comirnaty lub Spikevax) co najmniej 4 miesiące od ostatniego szczepienia,
 • nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na dotychczasowe szczepienie,
 • skierowanie na szczepienie przy spełnieniu warunku kryterium kwalifikacji z zachowaniem odstępu (minimum 120 dni) dla przyjęcia drugiej dawki przypominjącej mRNA będą wystawione automatycznie przez system,
 • w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania na podanie drugiej dawki przypominającej lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym do szczepienia oceniając: odstęp od ostatniego szczepienia (minimum 120 dni), przynależność do grupy ryzyka (wykonywane czynności zawodowe).
 

Komunikat nr 26 Ministra Zdrowia w sprawie podawania dawek przypominających przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień.
21.07.2022

 Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 18 lipca 2022 r. przygotowane w oparciu o stanowisko ekspertów Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA) ds. szczepień przeciw COVID-19 (Emergency Task Force - ETF) z dnia 11 lipca 2022 r., informuje, że od dnia 22 lipca 2022 r. rozpocznie się proces szczepień drugą dawką przypominającą u osób, które ukończyły 60 lat oraz osób, które ukończyły 12 lat i mają wskazania do szczepienia w związku z zaburzeniami odporności[1]. 
Drugą dawkę przypominającą szczepienia mogą przyjąć osoby, które otrzymały pierwszą dawkę przypominającą.
Przed podaniem drugiej dawki przypominającej należy zachować odstęp co najmniej 4. miesięcy od podania pierwszej dawki przypominającej.
W pierwszej kolejności szczepienia powinny dotyczyć osób, u których od podania pierwszej dawki przypominającej minęło więcej niż 6 miesięcy.

 W drugim szczepieniu przypominającym stosowane są wyłącznie szczepionki mRNA:

 • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce (0,3 ml),
 • Spikevax (Moderna) w połowie dawki (50 µg - 0,25 ml).

 Do podania drugiej dawki przypominającej zaleca się ten sam preparat mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna), którym zrealizowano pierwszą dawkę przypominającą.

 UWAGA!  Jednocześnie ulega skróceniu z 5 miesięcy do 3 miesięcy dotychczas wymagany minimalny odstęp podania pierwszej dawki przypominającej od zakończenia podstawowego schematu szczepienia.

 Informacje dodatkowe:

 • na etapie wprowadzania danych do karty szczepień należy bezwzględnie przestrzegać zachowania procedury dla skierowań wystawionych dla dawki przypominającej,
 • przed podaniem kolejnej dawki szczepionki (2/przypominająca) należy bezwzględnie potwierdzić aktualny stan zaszczepienia pacjenta,
 • niezależnie od preparatu, który użyto do pierwszego szczepienia przypominającego, należy podać dawkę szczepionki mRNA (Comirnaty lub Spikevax) co najmniej 4 miesiące od ostatniego szczepienia,
 • nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na dotychczasowe szczepienie,
 • przy ocenie stanu układu odporności pacjenta należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, czas jej trwania, stan kliniczny pacjenta, powikłania, choroby współistniejące oraz każdą potencjalnie immunosupresyjną terapię,
 • dawkę szczepionki należy podać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę,
 • dawkę szczepionki należy podać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę,
 • osoby w stanie immunosupresji, również te, które otrzymały łącznie 4 dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, należy poinformować o ryzyku słabszej odpowiedzi immunologicznej na szczepienie, a tym samym konieczności dalszego przestrzegania obowiązujących zasad ochrony przed COVID-19. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony pacjentom w stanie immunosupresji, szczepienie przeciw COVID-19 należy rekomendować osobom z ich bliskiego otoczenia (strategia kokonowa),
 • skierowanie na szczepienie przy spełnieniu warunku kryterium kwalifikacji z zachowaniem odstępu (minimum 120 dni) dla przyjęcia drugiej dawki przypominjącej mRNA będą wystawione automatycznie przez system,
 • w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania na podanie drugiej dawki przypominającej lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając: wiek pacjenta (60+), odstęp od ostatniego szczepienia (minimum 120 dni), przynależność do grupy ryzyka (osoby ze wskazanymi zaburzeniami odporności).
 

[1] zgodnie z Komunikatem nr 11 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką dodatkową (stosowaną po pełnym schemacie szczepienia) gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa

  Komunikat nr 25 Ministra Zdrowia w sprawie podawania czwartej dawki szczepienia przeciw Covid-19 osobom z zaburzeniami odporności po przyjęciu dawki przypominającej w Narodowym Programie Szczepień.
07.06.2022
 Minister Zdrowia mając na uwadze potrzebę uzupełnienia schematu szczepień u osób, które po podaniu dawki przypominającej znalazły się w grupie pacjentów z zaburzeniami odporności, na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 18 maja 2022 r. informuje, że, w każdej takiej sytuacji należy podać kolejną wymaganą dawkę szczepionki. 
Osobom z zaburzeniami odporności[1], które otrzymały schemat szczepienia podstawowego (bez dawki dodatkowej 3/3), oraz dawkę szczepienia przypominającego, należy podać kolejną dawkę szczepionki mRNA tj. Comirnaty Pfizer-BioNTech (0,3 ml) lub Spikevax Moderna w pełnej dawce (0,5 ml), co najmniej 5. miesięcy od podania ostatniej dawki.
Do realizacji szczepienia zaleca się ten sam preparat mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna), którym zrealizowano dawkę przypominającą.
 Informacje dodatkowe:

 • przed podaniem dawki szczepionki należy bezwzględnie potwierdzić aktualny stan zaszczepienia pacjenta,
 • nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie; nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki,
 • przy ocenie stanu układu odporności pacjenta należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, czas jej trwania, stan kliniczny pacjenta, powikłania, choroby współistniejące oraz każdą potencjalnie immunosupresyjną terapię,
 • dawkę szczepionki należy podać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę,
 • osoby w stanie immunosupresji, również te, które otrzymały łącznie 4. dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, należy poinformować o ryzyku słabszej odpowiedzi immunologicznej na szczepienie, a tym samym konieczności dalszego przestrzegania obowiązujących zasad ochrony przed COVID-19. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony pacjentom w stanie immunosupresji, szczepienie przeciw COVID-19 należy rekomendować osobom z ich bliskiego otoczenia (strategia kokonowa),
 • osobom, którym zamiast dodatkowej dawki szczepienia podstawowego podano dawkę przypominającą, niezależnie od preparatu, który użyto do szczepienia przypominającego, należy podać dawkę szczepionki mRNA (Comirnaty lub Spikevax w pełnej dawce) co najmniej 5 miesięcy po trzeciej dawce.

 Zasady realizacji ponownych schematów szczepień przez punkt szczepień
 1. Przy realizacji szczepienia lekarz wystawia skierowanie dla dawki przypominającej. Lekarz może wystawić skierowanie oceniając stan zdrowia pacjenta oraz na podstawie informacji o wskazaniach pacjenta do kolejnej dawki (dodatkowej), pod którego opieką jest pacjent, lub na podstawie dokumentacji medycznej posiadanej przez pacjenta. Przed wystawieniem skierowania należy zweryfikować wpisy w e-Karcie szczepień dotyczących poprzednich dawek.
 Ważne! Dla weryfikacji celowości wystawienia skierowania sugeruje się (opcjonalnie) opisanie w komentarzu do eSkierowania informacji, jaką ostatnią dawkę przyjął pacjent oraz wskazanie - zaburzenia odporności.
 2. Skierowanie na szczepienie uprawnia pacjenta do rejestracji terminu wyłącznie w punkcie szczepień. Proces rejestracji odbywa się poza e-Rejestracją na szczepienie przeciw COVID-19.
3. Przy szczepieniu, należy zarejestrować numer dawki 2/przypominająca zgodnie z kolejnością.
 Ważne! Konieczność odnotowania w e-Karcie szczepień w informacjach dodatkowych komentarza dotyczącego przyczyny podania dawki szczepionki ze wskazaniem – zaburzenia odporności.
 4. W Unijnym Certyfikacie COVID odnotowany zostanie numer dawki wynikający z kontynuacji cyklu tj. 4/4.
 W tym przypadku, gdy pacjent uprzednio przyjął schemat podstawowy: 1/2, 2/2 oraz dawkę 1/przypominającą, i otrzymuje kolejną dawkę, w e-Karcie szczepień należy wprowadzić dawkę 2/przypominjąca. UCC wygeneruje się z kolejnym numerem dawki tj. 4/4 oraz nową datą odpowiadającą dacie podania.
[1] zgodnie z Komunikatem nr 11 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką dodatkową (stosowaną po pełnym schemacie szczepienia) gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowa
 Pytania i odpowiedzi
 Czy osoby z zaburzeniami odporności będące w wieku poniżej 80 r.ż. mogą z chwilą uzupełnienia schematu szczepienia o dawkę dodatkową, przyjąć piątą dawkę przypominającą?
Nie ma aktualnie krajowego zalecenia, żaby osoby, które otrzymały łącznie cztery dawki w cyklu szczepienia przeciw COVID-19 przyjęły piątą dawkę szczepienia.
  Czy zmieni się ważność UCC po przyjęciu czwartej dawki szczepienia?
 Od 25.05.2022 r. ważność UCC u osób dorosłych po przyjęciu dawki trzeciej (przypominjącej) jest bezterminowa.

 

 Druga dawka przypominająca dla osób 80+
 Zgodnie z informacją z dnia 15.04.2022 roku zamieszczoną na stronie gov.pl.
Od 20 kwietnia osoby, które ukończyły 80 lat, będą mogły przyjąć drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciw COVID-19 . W nocy z 19 na 20 kwietnia ruszy rejestracja. Dla osób, które spełniają wszystkie warunki, system automatycznie wystawi skierowanie.
Osoby w wieku 80+, które otrzymały pełny schemat szczepienia podstawowego oraz pierwszą dawkę przypominającą preparatem mRNA przeciw COVID-19 , od 20 kwietnia mogą zapisać się na drugą dawkę przypominającą. Już po północy z 19 na 20 kwietnia ruszy rejestracja na szczepienie.
Dla osób powyżej 80 lat, które przyjęły dawkę przypominjącą mRNA, od której minęło minimum 150 dni, skierowania zostaną wystawione automatycznie. W przypadku braku skierowania, decyzję o wystawieniu podejmie lekarz.
W szczepieniu przypominającym będą stosowane szczepionki mRNA, czyli Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) w połowie dawki.
Na szczepienie można się zarejestrować w wybranym punkcie szczepień więcej, przez całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień (989), elektronicznie poprzez e-rejestrację, lub aplikację mojeIKP, SMSem na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie. Czwarta dawka szczepionki dla osób 80+ wzmocni ochronę przed zachorowaniem na COVID-19. Większość osób starszych pierwszą dawkę przypominającą przyjęła już ponad 5 miesięcy temu, a odporność poszczepienna spada wraz z czasem. Doświadczenia innych krajów, które wprowadziły już drugą dawkę poszczepienną dla osób starszych pokazują, że podanie kolejnej dawki zmniejsza ryzyko zakażenia, ciężkiego zachorowania i zgonu na COVID-19.
Dotychczas w Polsce czwartą dawkę szczepionki mogły otrzymać osoby w wieku 12+ z obniżoną odpornością, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystarczająca.

Punkt szczepień, rejestracja i..   Więcej 

 
 
 
 
 
 

W dniu 8 lutego 2022 roku został opublikowany Komunikat nr 21 Ministra Zdrowia w sprawie dawki przypominającej (czwartej) dla osób zaszczepionych dawką dodatkową przeciw COVID-19. W komunikacie możemy przeczytać że, Minister Zdrowia mając na uwadze stanowisko Rady Medycznej nr 29 z 16 listopada 2021 r. zaktualizowane o stanowisko nr 33 z 23 grudnia 2021 r. oraz aktualne zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych informuje, że osoby w wieku ≥ 12 lat, które otrzymały dawkę dodatkową (osoby z zaburzeniami odporności), mogą otrzymać dawkę przypominającą (czwartą) w odstępie co najmniej 5. miesięcy od dawki dodatkowej. 
W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób po dawce dodatkowej zaleca się podanie szczepionki mRNA - Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce (30 µg) 0,3 ml lub Spikevax (Moderna) w połowie dawki (50 µg) – 0,25 ml. 
*Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen może być jedynie warunkowo podana jako heterologiczna dawka przypominająca po szczepieniu podstawowym z dawką dodatkową, wykonanym szczepionką mRNA przeciw COVID-19 u osób powyżej 18 r.ż. 
Automatyczne wystawienie skierowania na szczepienie dawką przypominającą dla osób które przyjęły dawkę dodatkową nastąpi jeżeli minął okres 150 dni od dawki dodatkowej oraz samo szczepienie zostało prawidłowo odnotowane w Karcie szczepienia (3 z 3). 
W przypadku braku skierowania, decyzję o jego wystawieniu podejmuje lekarz z zachowaniem wymaganego minimalnego odstępu dla podania dawki przypominjącej (pełna treść poniżej).

 
 

 Szczepienie przypominające dla nastolatków  
Od 28 stycznia nastolatki w wieku 12-15 lat mogą zaszczepić się dawką przypominającą po 5 miesiącach od pełnego zaszczepienia się. E-skierowanie na dawkę przypominającą znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta Twojego dziecka oraz w aplikacji mojeIKP. Nastolatki otrzymają szczepionkę Comirnaty (Pfizer).  
 Jak umówić nastolatka na szczepienie  
Umówić nastolatka na szczepienie można: 

 • poprzez aplikację mojeIKP: sprawdź, jak najszybciej umówić nastolatka na szczepienie: otwierasz aplikację, przełączasz się na konto dziecka, klikasz na skierowanie i umawiasz szczepienie 
 • dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989 
 • kontaktując się z wybranym punktem szczepień   Więcej 
Przed szczepieniem wypełnij kwestionariusz badania przesiewowego. Możesz to zrobić online lub pobrać ze strony, wypełnić i przynieść ze sobą. Jeśli zapomnisz o kwestionariuszu, dostaniesz go w punkcie szczepień.  
Za osoby niepełnoletnie kwestionariusz podpisuje jedno z rodziców lub opiekun prawny.  
Nie zapomnij dokumentu ze zdjęciem Twojego dziecka. Pamiętaj, że po zaszczepieniu dziecko musi odczekać kwadrans w punkcie szczepień.  
 Gdzie znajdziesz Unijny Certyfikat COVD? 
Po szczepieniu przypominającym Twoje dziecko dostanie Unijny Certyfikat COVID (UCC). Od 1 lutego UCC będzie ważny przez 270 dni od daty przyjęcia dawki przypominającej.  
UCC Twojego dziecka znajdziesz na jego Internetowym Koncie Pacjenta Iw aplikacji mojeIKP wydruk UCC otrzymasz też na prośbę w punkcie szczepień.  
 Jak szybko pobrać UCC Twojego dziecka przez aplikację mojeIKP:  
 • po uruchomieniu aplikacji wejdź w menu (trzy kropki w prawym górnym rogu) i kliknij na „Moje konto”  
 • przełącz się na konto swojego dziecka 
 • link do UCC Twojego dziecka znajdziesz na górze, pod belką powitalną.  

Minister Zdrowia wydał komunikat nr 20 w którym informuje, że od dnia 28 stycznia 2022 r. rozpocznie się proces wystawiana skierowań na dawkę przypominającą dla osób zaszczepionych dwoma dawkami, które ukończyły 12 r.ż.
W szczepieniu przypominającym wykonywanym u dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat stosowany jest preparat Comirnaty (Pfizer-BioNTech) z zachowaniem odstępu co najmniej 5. miesięcy po ukończeniu pełnego (dwudawkowego) schematu szczepienia przeciw COVID-19. (pełna treść poniżej).

 
 
 

 Szczepienie przypominające dla młodzieży 16-18 lat 
Począwszy od 25 stycznia nastolatki, które skończyły 16 lat, a nie ukończyły 18 lat, otrzymają po 5 miesiącach od pełnego zaszczepienia się e-skierowanie na dawkę przypominającą. E-skierowanie na dawkę przypominającą znajdziesz na Internetowym Koncie Pacjenta Twojego dziecka oraz w aplikacji mojeIKP.  Nastolatki otrzymają szczepionkę Comirnaty (Pfizer).  
Od 28 stycznia e-skierowanie na szczepienie przypominające dostają nastolatki w wieku 12-15 lat.  
 Jak umówić nastolatka na szczepienie 
Umówić się na szczepienie można: 

 • poprzez aplikację mojeIKP: sprawdź, jak najszybciej umówić nastolatka na szczepienie 
 • dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989 
 • kontaktując się z wybranym punktem szczepień   Więcej  
 Przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz badania przesiewowego. Można to zrobić online lub ściągnąć ze strony, wypełnić i przynieść ze sobą. Jeśli zapomnisz o kwestionariuszu, dostaniesz go w punkcie szczepień. 
Za osoby niepełnoletnie kwestionariusz podpisuje jedno z rodziców lub opiekun prawny.  
 Jak pobrać Unijny Certyfikat COVID 
Po szczepieniu przypominającym Twoje dziecko dostanie Unijny Certyfikat COVID (UCC).  
Uwaga, od 1 lutego UCC będzie ważny przez 270 dni od daty przyjęcia dawki przypominającej.  
UCC Twojego dziecka znajdziesz na jego Internetowym Koncie Pacjenta, w aplikacji moje IKP, a jego wydruk na prośbę otrzymasz w punkcie szczepień.
 Jak szybko pobrać UCC Twojego dziecka na telefon przez aplikację mojeIKP:  
 • po uruchomieniu aplikacji wejdź w menu (trzy kropki w prawym górnym rogu) i kliknij na „Moje konto”  
 • przełącz się na konto Twojego dziecka  
 • link do UCC Twojego dziecka znajdziesz na górze, pod belką powitalną.  

Minister Zdrowia wydał komunikat nr 19 w którym informuje, że od dnia 25 stycznia 2022 r. rozpocznie się proces wystawiana skierowań na dawkę przypominającą dla osób zaszczepionych dwoma dawkami, które ukończyły 16 r.ż.
W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób w wieku 16-18 lat stosowany jest preparat Comirnaty (Pfizer-BioNTech) z zachowaniem odstępu co najmniej 5. miesięcy po ukończeniu pełnego (dwudawkowego) schematu szczepienia przeciw COVID-19. (pełna treść poniżej).

 

Dalej trwają szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat.

 

 Harmonogram szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

 • Od 12-13 grudnia 2021 r. zostaną wystawione automatyczne skierowania na szczepienie.
 • Od 14 grudnia 2021 r. rozpocznie się rejestracja dzieci w wieku 5-11 lat.
 • Od 16 grudnia 2021 r. ruszą szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat.

 Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat – podstawowe informacje 

 • Skierowanie na szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat jest wystawiane automatycznie przez system od 12-13 grudnia 2021 r. – w momencie ukończenia przez dziecko 5 lat.
 • Rejestracja dzieci w wieku 5-11 lat jest możliwa od 14 grudnia 2021 r. Rodzic (lub opiekun prawny) będzie mógł zapisać swoje dziecko na kilka sposobów. O tym, jak zarejestrować dziecko na szczepienie, przeczytasz na pacjent.gov.pl. Możesz dziecko zarejestrować telefonicznie  więcej.    
 • Szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat rozpoczną się 16 grudnia 2021 r.  
 • Kwalifikację do szczepienia dzieci 5-11 lat wykona lekarz, z ważnym prawem wykonywania zawodu.
 • Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat jest wykorzystywany kwestionariusz. Możesz go pobrać ze strony gov.pl/szczepimysie, wydrukować, wypełnić w domu i zabrać ze sobą do punktu szczepień.
 • Szczepienie przeciw COVID-19 u dzieci w wieku 5-11 lat będzie wykonywane wyłącznie przy użyciu szczepionki Pfizer w dostosowanej do wieku dawce – 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).
 • Szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat odbywa się za pomocą dwóch dawek – w odstępie co najmniej 21 dni.
 • W przypadku dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności możliwe jest podanie trzech dawek szczepionki: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21 dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu dwudawkowego szczepienia. Skierowanie na dawkę dodatkową 28 dni po pełnym szczepieniu, wystawia lekarz.

  Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności:

 • w trakcie leczenia przeciwnowotworowego,
 • w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn,
 • po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne,
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat,
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,
 • zakażonych HIV,
 • leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną,
 • dializowanych z powodu niewydolności nerek.
 
 
 
 
 

Pełna treść listu poniżej.

 
 
 
 

 Jeśli od Twojego szczepienia minęło minimum 5 miesięcy (150 dni) i masz skończone 18 lat, już teraz możesz przyjąć 3 przypominającą dawkę szczepionki (Komunikat nr 17 Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021r.). Szczepienie to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią.

 
 
 
 
 

Komunikat nr 17 Ministra Zdrowia w sprawie schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19 preparatami Astra Zeneca, Pfizer/BionTech, Moderna oraz szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen (pełna treść poniżej).

 
 
 
 
 

  Zgodnie z komunikatem Nr 14 Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2021 roku od 2 listopada 2021r. rozpoczęły się szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) lub Vaxzevria (AstraZeneca) lub jedną dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.

 Przypominająca trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) lub Vaxzevria (AstraZeneca) lub jedną dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen) 

  Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.
U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki:
- Comirnaty w pełnej dawce 0,3 ml;
- Spikevax połowa dawki: 50 µg - 0,25 ml,
z uwzględnieniem w pierwszej kolejności podania szczepionki determinowanej szczepieniem podstawowym wykonanym szczepionkami Comirnaty lub Spikevax (więcej w komunikacje NR 14 MZ).

 Przykładowo, jeśli otrzymałeś drugą dawkę 1 marca, Twoje skierowanie na dodatkową dawkę zostanie wystawione 1 września. W tym dniu otworzą się dla Ciebie wszystkie kanały rejestracji.
Cały czas można klasycznie zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę. Zapisz siebie lub kogoś bliskiego przez:
    bezpłatną infolinię 989;
    SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333;
    pobliski punkt szczepień;
    pacjent.gov.pl.

 
 
 

Badania wskazują na silną komórkową pamięć immunologiczną wobec SARS-CoV-2 i (również w wariancie Delta) przez co najmniej 6 m-cy po szczepieniu.

 

Od 1 lipca będzie trwała rejestracja na loterię przez infolinię 989 lub IKP. #SzczepimySięWygrywamy.

 

Szczepienia dzieci i młodzieży przeciw COVID-19 najczęstsze pytania i odpowiedzi (infografiki poniżej).

 
 
 
 
 

Komunikat nr 14 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy.
I. Szczepienie przypominające
Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej oraz Zespołu ds. Szczepień Ochronnych, od 2 listopada 2021 r. rozpoczną się szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia i otrzymały pełny schemat szczepienia (dwie dawki) preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna) lub Vaxzevria (AstraZeneca) lub jedną dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.
Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.
U osób szczepionych dawką przypominającą można stosować szczepionki:
- Comirnaty w pełnej dawce 0,3 ml;
- Spikevax połowa dawki: 50 µg - 0,25 ml,
z uwzględnieniem w pierwszej kolejności podania szczepionki determinowanej szczepieniem podstawowym wykonanym szczepionkami Comirnaty lub Spikevax (pełna treść poniżej).

 

 Zaktualizowany w dniu 28 września 2021 roku komunikat nr 12 Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2021 roku pełna treść poniżej.

 

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy
22.09.2021
Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem.
Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.
U osób szczepionych dawką przypominającą należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką. Do przyjęcia dawki przypominającej uprawnione są również osoby spełniające kryteria określone w niniejszym komunikacie, które w szczepieniu podstawowym przyjęły jednodawkową szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson).
Zalecenia te mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych preparatów w realizacji szczepień.
Informacje dodatkowe
    Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki przypominającej.
    W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania, od dnia 23 września 2021 r. lekarz może wystawić samodzielnie skierowanie na szczepienie przypominjące, kierując się zaleceniami określonymi w niniejszym komunikacie dotyczącymi grup uprawnionych do szczepienia przypominającego oraz przewidzianego odstępu jego podania.
    Skierowanie może wystawić lekarz jedynie dla grup wyszczególnionych w niniejszym komunikacie oraz komunikacie nr 11.
    Do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską (na podstawie ustaleń Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego) w sprawie przedłużenia ważności Unijnych Certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki, ważność wystawionych certyfikatów nie ulega zmianie.
Aspekty techniczne związane z prawidłowym wystawieniem e-skierowania oraz wpisaniem do systemu przypominającej dawki szczepienia (eKarty Szczepień) zostaną podane w momencie uruchomienia procedury szczepień przypominających.
Schematy szczepienia oraz odstęp podania dawki dodatkowej u osób z poważnymi zaburzeniami odporności zostały podane w komunikacie nr 11 Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2021 r.
Rejestracja tej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.
[1] Dawka przypominająca – podawana jest osobom zaszczepionym (te które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19) w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu.
[2] Dawka dodatkowa uzupełniająca – podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca (podawana w celu osiągnięcia optymalnej ochrony).  Pełna treść komunikatu 12 MZ poniżej.

 

 Komunikat nr 11 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką dodatkową (stosowaną po pełnym schemacie szczepienia)
 01.09.2021
Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, jest możliwe podanie dodatkowej dawki szczepienia, nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia, u następujących osób z zaburzeniami odporności:

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 • z zakażeniem wirusem HIV;
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Dodatkową (trzecią) dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie ≥28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19:

 • u osób wieku ≥18 lat należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna),
 • u dzieci 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Zalecenia te mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącej podawania dodatkowej (trzeciej) dawki dla każdego z ww. preparatów.
Szczegóły poniżej. 

 

Komunikat nr 10 Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech) oraz Spikevax (Moderna) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat (pełna treść poniżej).

 

Komunikat nr 9 Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19 (pełna treść poniżej).

Komunikat nr 8 Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 (pełna treść poniżej).

 
 

Informacja ze strony gov.pl. Narodowy Program Szczepień - Przyspieszamy Narodowy Program Szczepień – dalsze zmiany zasad w II kwartale 2021r.

Zmiany w terminach szczepień między dawkami – drugie szczepienie już po 35 dniach
10.05.2021
Wszyscy pełnoletni mogą zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19 – w maju i w czerwcu jest jeszcze 4,6 mln wolnych terminów wizyt. Do tej pory podano już ponad 14 mln dawek szczepionek, a w ciągu ostatniego tygodnia 1,8 mln. W tym tygodniu do punktów szczepień trafi 2 mln kolejnych dawek. Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania dodatniego wyniku testu. Nastąpią także zmiany w terminach szczepień druga dawką – wszystkie preparaty (włącznie z AstraZenecą) będzie można przyjąć po min. 35 dniach od pierwszego szczepienia.
Narodowy Program Szczepień przyspiesza – w ciągu ostatniego tygodnia wykonano 1,8 mln szczepień. Łącznie to już ponad 14 mln dawek, które podano od początku NPS. Padł kolejny rekord dobowych szczepień – podano 418 916 zastrzyków. Na maj i czerwiec jest jeszcze wolnych 4,6 mln terminów. Zachęcamy wszystkich do rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.
Krócej poczekasz na drugą dawkę
Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Wcześniej trzeba było odczekać aż 90 dni.
Również od 17 maja zostanie skrócony czas podawania drugiej dawki szczepionek. Największe zmiany dotyczą szczepionki AstraZeneca, gdzie okres pomiędzy szczepieniami zmieni się – z blisko 3 miesięcy do 5 tygodni.
– Zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej podjęliśmy decyzję o skróceniu okresu między podaniem drugiej dawki szczepionki: Moderna z 42 dni do 35 dni, Pfizer z 42 dni do 35 dni, AstraZeneca z 84 dni do 35 dni. Zmiana wejdzie w życie od 17 maja. Podyktowana jest dostępnością szczepionek – powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Masz 18 lat lub więcej? Zaszczep się
Od 10 maja uruchomiliśmy rejestrację dla wszystkich pełnoletnich. Osobom urodzonym w 2003 roku w dniu 18-tych urodzin zostaje wystawione e-skierowanie. Zachęcamy wszystkich do rejestracji na kilka sposobów – na stronie pacjent.gov.pl lub za pośrednictwem infolinii 989. Tylko masowe szczepienia pozwolą szybciej wrócić do normalności.
15 maja w ramach Narodowego Programu Szczepień uruchomimy kampanię profrekwencyjną, by zachęć wszystkich niezdecydowanych. Do kampanii zostaną zaproszeni znani sportowcy, blogerzy i youtuberzy. Kampania będzie prowadzona w mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych.
Szczepienia w zakładach pracy
Wszystkie zakłady pracy zainteresowane udziałem w programie, powinny zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W dokumencie tym należy wskazać liczbę chętnych pracowników do zaszczepienia. Nie trzeba podawać danych personalnych.
W dniach 17-23 maja uruchomimy pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. Od 1 czerwca rozpoczniemy regularne szczepienia w wysokości 300 tys. dawek tygodniowo. Obecnie zgłosiło się już ponad 740 zakładów pracy. Liczba pracowników zgłoszona w ramach tych szczepień to 826 905 osób.
Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień. Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

 •  PWDL: w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę).
 •  Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń, pow. 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym etapowaniem dostaw szczepionek).
 •  Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).

Mobilne Jednostki Szczepień
Mobilna Jednostka Szczepień to profesjonalista medyczny, który wykona indywidualnie szczepienie poza punktami szczepień działającymi w ramach Narodowego Programu Szczepień. Program dedykowany jest do lekarzy, pielęgniarek, położne, ratownicy medyczni, felczerzy. Głównym założeniem MJS jest dotarcie do jak największej liczby osób chętnych zaszczepić się przeciwko COVID-19. Więcej informacji odnośnie kwalifikacji i organizacji procesu znajdziesz na stronie.
Przyspieszenie szczepień dla osób niepełnosprawnych
Od 10 maja zwiększyliśmy dostępność szczepionek i przyspieszamy proces szczepień dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie osoby z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności mogą szczepić się poza kolejnością. Oznacza to, że takie osoby wraz z opiekunami mogą zgłosić się do punktu szczepień bez wcześniejszego umówienia terminu wizyty.
Realizacja szczepień odbędzie się również w ośrodkach opieki i aktywności niepełnosprawnych za pośrednictwem istniejącej już sieci punktów szczepień – w Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Centrach i Klubach Integracji Społecznej.
W proces szczepień osób z niepełnosprawnościami zaangażowane będą również Mobilne Jednostki Szczepień. Profesjonaliści medyczni będą szczepić w domach pacjentów.

Komunikat nr 7 Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2021 roku w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 (pełna treść poniżej).

 

Informacja z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie szczepienia ozdrowieńców przeciwko COVID-19.

 

 Rejestracja.

 
 

Opis dla osób z grupy 70+ jak zarejestrować się na szczepienie przez SMS.

 

W dniu 15 stycznia w trakcie rejestracji swoich seniorów, Państwo pytali gdzie zgłosić chęć zaszczepienia się. Chęć zaszczepienia się można zgłosić przez stronę www.gov.pl/web/szczepimysie.

 
 

 Ci z Państwa, którzy zarejestrują się przez dedykowaną infolinię odnajdą swój punkt szczepień w wyszukiwarce. 

 Udostępniono wyszukiwarkę punktów szczepień

 

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r., opublikowanym w Dz.U. 2021 poz. 91 została doprecyzowana kolejność szczepień (rozdział 3a poniżej).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 153) dokonuje korekty w § 28a (jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 253) dokonuje korekty w § 28a w ust. 1 pkt 10 (jak poniżej). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 336) dokonuje korekty w § 28a w ust. 1: dodany pkt 8a i pkt 10 (jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 367) dokonuje nowelizacji w kolejności szczepień (jak poniżej).

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 415) dokonuje korekty w § 29 (jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 436) dokonuje korekty w § 29 (jak poniżej).

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 447), dokonuje uporządkowania dotychczasowych aktualizacji w kolejności szczepień.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 512) dokonuje zmian w koleności szczepień (Rozdział 4 § 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 546) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 617) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 729) korekty w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 814) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 905) dokonuje zmian w uprawnieniach do szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1013) dokonuje zmian w uprawnieniach do szczepień (§ 27, jak poniżej).


Zostały udostępnione nowe kwestionariusze wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19 osoby dorosłej, osoby małoletniej oraz dziecka w wieku 5-11 lat. Wzory udostępnionych 11 lutego 2022 roku kwestionariuszy wstępnego wywiadu przesiewowego są poniżej.

 
 

 Co wiemy o programie szczepień 

 Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mają być dobrowolne i darmowe. 

 
 Szczepienia mają być realizowane w:
 • przychodniach (POZ),
 • szpitalach,
 • szpitalach rezerwowych,
 • u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.
Zgodnie z narodowym programem szczepień ochronnych, punkt szczepień uruchomiono w każdej gminie. 
 
 

Został udostępniony kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej z grupy 1B przeciw COVID-19.

 

Formularz kwalifikacji do szczepienia osoby dorosłej przeciw COID-19 wersja z 7 czerwca 2021 roku (poniżej).

 

Formularz uproszczonej kwalifikacji do szczepienia osoby dorosłej przeciw COID-19 wersja z 15 maja 2021 roku (poniżej).

 

Formularz uproszczonej kwalifikacji do szczepienia osoby niepełnoletniej przeciw COID-19 wersja z 7 czerwca 2021 roku (poniżej).

 

Formularz uproszczonej kwalifikacji do szczepienia osoby niepełnoletniej przeciw COID-19 wersja z 17 maja 2021 roku (poniżej).

 

Formularz uproszczonej kwalifikacji do szczepienia dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COID-19 wersja z 9 grudnia 2021 roku (poniżej). 

 

 Poniżej ulotka dla pacjenta szczepionki przeciw COVID-19 firmy BioNTech (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) z dnia 21 grudnia 2020r.

 

 Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 28 stycznia 2021 roku poniżej.

 

 Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 23 lutego 2021 roku poniżej.

 

 Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 26 marca 2021 roku poniżej.

 

 Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 14 kwietnia 2021 roku poniżej.

 

Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 17 maja 2021 roku poniżej.

 

Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 31 maja 2021 roku poniżej.

 

Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 13 lipca 2021 roku poniżej.

 

Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 23 lipca 2021 roku poniżej. 

 

Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 10 września 2021 roku poniżej.

 

Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 5 października 2021 roku poniżej.

 

Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 5 listopada 2021 roku poniżej.

 

Ulotka Comirnaty 30μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 16 listopada 2021 roku poniżej.

 

 Ulotka Comirnaty 30μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dorośli i młodzież w wieku od 12 lat w wersji z 26 listopada 2021 roku poniżej.

 

  Ulotka Comirnaty 10μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat w wersji z 26 listopada 2021 roku poniżej.

 

 Ulotka Comirnaty 30μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dorośli i młodzież w wieku od 12 lat w wersji z 9 grudnia 2021 roku poniżej.

 

  Ulotka Comirnaty 10μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat w wersji z 9 grudnia 2021 roku poniżej.

 

  Ulotka Comirnaty 10μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat w wersji z 16 grudnia 2021 roku poniżej.

 

 Ulotka Comirnaty 30μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dorośli i młodzież w wieku od 12 lat w wersji z 24 stycznia 2022 roku poniżej.

 

  Ulotka Comirnaty 10μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat w wersji z 24 stycznia 2022 roku poniżej. 

 

  Ulotka Comirnaty 10μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat w wersji z 2 lutego 2022 roku poniżej.

 

 Ulotka Comirnaty 30μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dorośli i młodzież w wieku od 12 lat w wersji z 15 lutego 2022 roku poniżej.

 

  Ulotka Comirnaty 10μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat w wersji z 15 lutego 2022 roku poniżej.

 

   Ulotka Comirnaty 30μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dorośli i młodzież w wieku od 12 lat w wersji z 4 maja 2022 roku poniżej.

 

  Ulotka Comirnaty 10μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat w wersji z 4 kwietnia 2022 roku poniżej.

 

  Ulotka Comirnaty 30μg/dawkę (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) dorośli i młodzież w wieku od 12 lat w wersji z 21 lipca 2022 roku poniżej.

 

 Przewodnik po postaciach farmaceutycznych Comirnaty szczepionki mRNA przeciw Covid-19.

 

 Poniżej ulotka dla pacjenta szczepionki COVID-19 Spikevax (Moderna) z lipca 2021 roku. 

 

 Poniżej ulotka dla pacjenta szczepionki COVID-19 Spikevax (Moderna) ze stycznia 2021 roku.

 

 29 stycznia 2021r., Komisja Europejska (KE) wydała zgodę na warunkowe dopuszczenie do obrotu szczepionki wektorowej przeciwko COVID-19 „ChAdOx1-S” firmy AstraZeneca. Poniżej ulotka dla pacjenta szczepionki przeciwko COVID-19 „ChAdOx1-S” firmy AstraZeneca ze stycznia 2021 roku.

  Poniżej ulotka dla pacjenta szczepionki COVID-19 firmy Janssen z marca 2021 roku.

 
 

 Polska została podłączona do systemu Unijnych Certyfikatów Covid
1 czerwca 2021 roku Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów Covid (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty zaplanowane jest od 1 lipca. Najważniejsze informacje o tym rozwiązaniu będzie można znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie gov.pl/certyfikat.
"Polska z sukcesem zakończyła procedurę przyłączenia do centralnego rozwiązania technicznego Unijnych Certyfikatów Covid utrzymywanego przez Komisję Europejską. Nasz kraj jest w grupie siedmiu państw, które są już gotowe do wydawania certyfikatów w pierwszym możliwym terminie, czyli od 1 czerwca" - poinformował Adam Niedzielski, minister zdrowia.
Unijny Certyfikat Covid jest wzajemnie uznawanym w UE dokumentem zawierającym kod QR i unikatowy identyfikator, ułatwiającym weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego.