Profilaktyka - szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2


W tym miejscu będziemy zamieszczać aktualności dotyczące szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W miarę możliwości, będziemy tu Państwa informować o postępie w przygotowaniach do szczepień.

 Szczepionka Nuvaxovid dostępna od 6 grudnia 2023 roku.
05.12.2023 / 06.12.2023
 Od 6 grudnia 2023 roku można zaszczepić się szczepionką Nuvaxovid zaktualizowaną dla podwariantu XBB.1.5. W nocy z 5 na 6 grudnia zostały wystawione skierowania na szczepienie.
  Szczepionkę Nuvaxovid może przyjąć osoba, która ukończyła 12 lat i 

 • wcześniej nie szczepiła się przeciw COVID-19, 
 • szczepiła się przeciw COVID-19, ale od ostatniego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Szczepionkę Nuvaxovid (firmy Novavax) można więc przyjąć w ramach podstawowego szczepienia albo jako dawkę przypominającą.
Osoby, które jeszcze nie szczepiły się przeciw COVID-19 powinny przyjąć 2 dawki szczepionki w odstępie 3 tygodni.
Zalecamy przyjęcie szczepionki Nuvaxovid jako kolejnej dawki przypominającej osobom z tzw. grup ryzyka:

 • w wieku powyżej 60 lat,
 • w wieku powyżej 12 lat z niedoborami odporności lub chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19,
 • pracownikom ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym.

 Szczepienia są dobrowolne i bezpłatne.
 Pacjenci mogą zapisać się na szczepienie:

 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta,
 • w placówce POZ lub w aptece (wykaz dostępny na: stronie gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/.)
 • przez e-Rejestrację na stronie pacjent.gov.pl,
 • przez infolinię 989 (w godz. w godz. 7.00 – 20.00) – od 16 lutego 2024 roku infolinia 989 nie będzie już działała.

    Punkt szczepień, rejestracja i..   Więcej       


Nuvaxovid XBB.1.5 wczesne szacunki zaktualizowanej skuteczności szczepionki przeciwko Covid-19.

  

  Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika szczepionki Nuvaxovid firmy Novavax zmodyfikowanej na podwariant koronawirusa XBB.1.5 (poniżej).

Ulotka dla pacjenta szczepionki Nuvaxovid firmy Novavax zmodyfikowanej na podwariant koronawirusa XBB.1.5
 

  Od 6 grudnia 2023 r. wszystkie osoby powyżej 12 r.ż. będą mogły zaszczepić się szczepionką Nuvaxovid firmy Novavax zmodyfikowaną na podwariant koronawirusa XBB.1.5. W nocy z 5 na 6 grudnia br. skierowanie na szczepienie zostanie wystawiane automatycznie przez system.
 Jeśli uprawniony do szczepienia nie będzie miał wystawionego e-skierowania, to osoba uprawniona w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić takie skierowanie oceniając wiek oraz termin od przyjęcia ostatniej dawki tj. minimum 6 miesięcy.

 

 

      Punkt szczepień, rejestracja i..   Więcej   

 
 

   Punkt szczepień, rejestracja i..   Więcej   


Ściąga z COVID-19

 Komunikat nr 34 Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024 
17.11.2023
Minister Zdrowia na podstawie rekomendacji Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z 4 września 2023 r., rekomendacji WHO z 10 listopada 2023 r.[1], informacji ECDC z 17 sierpnia 2023 r.[2] oraz komunikatu EMA z 31 października 2023 r. [3] zaleca przyjęcie osobom mającym:

 • wiek ≥60 lat lub
 • niedobory odporności lub choroby współistniejące zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dotyczy osób w wieku ≥12 lat) lub
 • pracownikom ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem lub materiałem zakaźnym,

szczepionki zaktualizowanej dla podwariantu XBB.1.5 jako kolejnej dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19.
 Możliwość wykonania szczepienia i wprowadzenia informacji w e-Karcie Szczepień o podaniu szczepionki adoptowanej z wariantem XBB.1.5, jako dawki przypominającej, lub w ramach podstawowego szczepienia zostanie uruchomiona od 6 grudnia 2023 r.
 Szczepionka białkowa podjednostkowa Nuvaxovid (rirmy Novavax) zaktualizowana pod aktualnie dominujący podwariant XBB.1.5. będzie dostępna zgodnie z CHPL produktu również dla osób, które wyrażają chęć zaszczepienia i spełniają warunek wieku (osoby, które ukończyły 12 r.ż.) i od ostatniego szczepienia upłynęło co najmniej 6 miesięcy. 

 Uwaga!  W przypadku osób dotychczas nieszczepionych przeciw COVID-19 powyżej 12 roku życia należy podać 2 dawki w odstępie 3 tygodni.
 Zalecany odstęp podania kolejnej dawki przypominającej od przyjęcia ostatniej dawki przypominjącej w grupie wiekowej 12+ wynosi co najmniej 6 mc. 

[1] WHO who.int/news/item/18-05-2023-statement-on-the-antigen-composition-of-covid-19-vacciness WHO roadmap on uses of COVID-19 vaccines in the context of Omicron and high population immunity
[2] ECDC ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-vaccines-composition-variants-statement-ECDC-EMA_0.pdf
[3] EMA ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-approval-adapted-nuvaxovid-covid-19-vaccine-targeting-omicron-xbb15
ema-europa-eu.translate.goog/en/news/ema-recommends

 Informacje dodatkowe
Zmianie ulega realizacja szczepień w punktach szczepień.
    Od 1 grudnia 2023 r. podmiotami uprawnionymi do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 i ich rozliczenia są przychodnie POZ, które wystąpią do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o szczepionki lub apteki ogólnodostępne, które podpiszą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację szczepień zalecanych.
Wykaz przychodni POZ oraz aptek ogólnodostępnych zostanie udostępniony na stronie pacjent.gov.pl.
    Od 1 grudnia 2023 r. przestaje funkcjonować infolinia do zapisów na szczepienie przeciw COVID-19. Pacjenci będą mogli zapisać się na szczepienie za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (w przypadku gdy punkt szczepień udostępni terminy w e-Rejestracji), lub bezpośrednio w placówce POZ lub aptece ogólnodostępnej.

 • Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie przeciw COVID-19 należy zweryfikować rodzaj i wariant szczepionki podawanej pacjentowi.
 • W przypadku nieprawidłowego przyporządkowania szczepionki należy bezwarunkowo dokonać korekty na poziomie punktu szczepień.
 • Skierowanie na szczepienie jest wystawiane automatycznie przez system dla osób, które ukończyły 12 r.ż.
 • Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie przeciw COVID-19 należy posługiwać się numeracją kolejnych dawek przyjętych przez pacjenta w cyklu podstawowym lub przypominającym.
 • W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania osoba uprawniona w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając wiek oraz odstęp od przyjęcia ostatniej dawki tj. min. 6 mc.
 • Profil bezpieczeństwa i skuteczności stosowania szczepionki białkowej podjednostkowej (Novavax) w schemacie heterologicznym (mieszanym) ze szczepionką mRNA w ramach schematów szczepienia przypominającego jest porównywalny z profilem bezpieczeństwa oryginalnych szczepionek mRNA, dla których profil bezpieczeństwa jest dobrze ustalony.

Szczepionki dostępne w ramach szczepień przeciw COVID-19:

 • szczepionka mRNA Comirnaty BA.4–5 (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (Pfizer-BioNTech),
 • szczepionka mRNA Comirnaty w dawce dla dzieci Junior (0,6-4 lata) oraz (5-11 lat),
 • szczepionka mRNA Spikevax BA.4–5 (Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4-5) (Moderna),
 • szczepionka białkowa podjednostkowa Nuvaxovid (firmy Novavax) zaktualizowana pod aktualnie dominujący podwariant XBB.1.5.

Wytyczne Ministra Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw COVID-19 dla POZ i aptek ogólnodostępnych obowiązujące od 1 grudnia 2023 r.
Od 1 grudnia 2023 r. do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 zostają wskazane przychodnie POZ oraz apteki ogólnodostępne.
Od 6 grudnia 2023 r. szczepionka z wariantem XBB będzie dostępna w punktach szczepień.
Szczepienia stanowią kontynuację szczepień wykonywanych w ramach Narodowego Programu Szczepień.
Szczepionki do szczepień są zabezpieczane przez Ministra Zdrowia, a koszt usługi (kwalifikacji do szczepienia i jego wykonania) zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z:

 • zarządzeniem Nr 155/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31.10.2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece lub
 • zarządzeniem Nr 167/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13.11.2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
 Szczepienia mają charakter zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2023 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia (Dz. Urz. MZ poz. 88).
 Realizacja szczepień
Szczepienia przeciw COVID-19 są przeprowadzane w placówkach POZ oraz u osób, które ukończyły 18 r.ż. w aptekach ogólnodostępnych.
Szczepionki aktualnie stosowane w realizacji szczepień  
 1. Comirnaty (wariant Omicron) zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego,
 2. Comirnaty w wersji dla dzieci Junior (0,6-4 lata) oraz (5-11 lat),
 3. Spikevax (wariant Omicron) zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego,
 4. Nuvaxovid (wariant XBB) dla populacji wskazanej w komunikacie MZ nr 34 (numer identyfikacyjny do weryfikacji w karcie szczepień: 08596575000733, 09088885526847).

Zasady realizacji szczepień Świadczenie jest przewidziane dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).
 Odstęp między dawkami
W przypadku szczepienia pacjenta szczepionką Nuvaxovid (z wariantem XBB.1.5) szczepionka białkowa podjednostkowa (Novavax), należy przestrzegać wymaganego odstępu od ostatniej dawki szczepienia tj. 6 miesięcy.
W przypadku osób powyżej 12 roku życia, dotychczas nieszczepionych przeciw COVID-19, należy podać 2 dawki w odstępie 3 tygodni.
Szczepienie po szczepionce mRNA
Profil bezpieczeństwa i skuteczności stosowania szczepionki białkowej podjednostkowej (Novavax) w schemacie heterologicznym (mieszanym) ze szczepionką mRNA w ramach schematów szczepienia przypominającego jest porównywalny z profilem bezpieczeństwa oryginalnych szczepionek mRNA, dla których profil bezpieczeństwa jest ustalony.

 Zamawianie szczepionek.
Do otrzymania szczepionki przeciw COVID-19 uprawnione są:

 • podmioty POZ posiadające umowę z NFZ w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie lekarza,
 • apteki ogólnodostępne, w ramach zawartej umowy z OW NFZ.

Lista i mapa z punktami szczepień będzie na bieżąco aktualizowana i udostępniana na stronie pacjent.gov.pl.
Dane na temat punktów szczepień, które zamówiły szczepionki udostępnia Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS).
Zasady składania zapotrzebowań na szczepionkę
Podmioty, których dane przekaże NFZ do RARS mają prawo do złożenia zapotrzebowania na szczepionki przeciw COVID-19. Podmioty wykonujące szczepienia przeciw COVID-19 otrzymają z RARS szczepionki, do realizacji szczepień przeciw COVID-19 na podstawie zamówień składanych przez portal pue.rars.gov.pl/login
 Uwaga!  RARS nie przyjmuje zwrotów szczepionek.
Każdy przypadek straty ze wskazaniem jego powodu powinien być odnotowany w protokole straty tj. wewnętrznego dokumentu pozostającego w POZ lub aptece ogólnodostępnej.
 Rozliczenie usługi szczepienia z NFZ 
Warunkiem rozliczenia usługi podania szczepionki przeciw COVID-19 jest:

 1. kwalifikacja do szczepienia wraz z wykonaniem szczepienia przez osobę uprawnioną zgodnie z przepisami;
 2. dokonanie wpisu w elektronicznej Karcie Szczepień potwierdzające kwalifikację do szczepienia i podanie szczepionki (ICD-9 – kod 99.557 szczepienie przeciw COVID-19) z zaznaczeniem finansowania: „Publiczne – szczepienie w punkcie szczepień”.

 Uwaga!  Szczepienia mogą być realizowane niezależnie od złożonej deklaracji wyboru lekarza POZ. 
Za organizację szczepień przeciw COVID-19 odpowiada kierownik placówki lub osoba upoważniona.
Rozliczanie szczepień odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniach Prezesa NFZ tj. w Zarządzeniu 167/2023/DSOZ oraz Zarządzeniu 155/2023/DGL.
Koszt usługi w rozliczeniu NFZ za pojedyncze szczepienie tj. wykonanie zalecanego szczepienia przeciw COVID-19 w podmiocie podstawowej opieki zdrowotnej i aptece wynosi 31,67 zł (słownie: trzydzieści jeden złoty sześćdziesiąt siedem groszy).
Zapisy na szczepienie
O terminach dostępnych wizyt decydują podmioty podstawowej opieki zdrowotnej i apteki. Warunkiem zapisu na szczepienie jest weryfikacja wystawionego skierowania lub wystawienie skierowania na szczepienie.

 Dokumentowanie szczepień zalecanych w e-Karcie Szczepień jest obowiązkowe.   
Wpis do e-Karty Szczepień dokonany przez osoby uprawnione, jest potwierdzeniem kwalifikacji i wykonania szczepienia. Jeżeli osobą szczepiącą jest lekarz lub felczer to skorzysta z opcji „zarejestruj szczepienie z kwalifikacją”.
Jeżeli szczepienia dokonuje inny uprawniony pracownik medyczny, kwalifikację i szczepienie należy wprowadzić osobno.
e-Karta Szczepień określona została w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
Do rejestracji szczepień przeciw COVID-19 służy zakładka o nazwie „Szczepienia”- Szczepienia COVID.
Pracownik może przeszukiwać słownik po kodzie ICD-9 lub fragmencie nazwy procedury.
Konieczne jest odnotowanie faktu przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego w podzakładce „Badanie kwalifikacyjne” lub ”Zarejestruj szczepienie z kwalifikacją” jeśli kwalifikacja jest w wersji papierowej lub badanie kwalifikacyjne i szczepienie przeprowadza ten sam pracownik medyczny (lekarz lub felczer).
W podzakładce „Badanie kwalifikacyjne” pracownik medyczny z katalogu ICD-9 (ograniczonego do procedur szczepiennych) wskazuje, której procedury dotyczy badanie kwalifikacyjne oraz wprowadza pozostałe informacje m.in. czy pacjent jest zakwalifikowany lub jeśli nie, wprowadza szczegółowe informacje na ten temat.
Wpisu do Karty Szczepienia wymaga podania ICD-9 – kod 99.557 szczepienie przeciw COVID-19 z zaznaczeniem finansowania: „Publiczne – szczepienie w punkcie szczepień”.
Aby prawidłowo zarejestrować szczepienie przeciw COVID-19 należy weryfikować rodzaj i wariant szczepionki podawanej pacjentowi. W przypadku nieprawidłowego przyporządkowania szczepionki należy bezwarunkowo dokonać korekty na poziomie punktu szczepień.
Zgłoszenie NOP do stacji sanitarno-epidemiologicznej
Wystąpienie Niepożądanego Odczynu Poszczepiennego zgłasza się za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl. W tym celu użytkownik powinien ze strony głównej w sekcji „Szczepienia” wybrać opcję „Wyszukaj” gdzie należy odszukać e-Kartę szczepienia, po którym doszło do NOP.
W celu zgłoszenia NOP użytkownik musi wybrać ikonę po której rozwinie się lista akcji dodatkowych, gdzie pojawi się przycisk „Zgłoś NOP” , po którego wybraniu użytkownik zostanie przeniesiony do serwisu umożliwiającego wysłanie formularza elektronicznego wystąpienia NOP.

   Pełna treść poniżej.  

 
Komunikat nr 34 Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024
 
Wytyczne Ministra Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw COVID-19 dla POZ i Aptek ogólnodostępnych od 1 grudnia 2023r.

 Najważniejsze informacje.  
 • Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna.  
 • Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza.   
 • Obecnie zaszczepić się może każda osoba, która skończyła 5 lat. Osoby w wieku 12 lat i więcej już zaszczepione pierwszą dawką przypominającą mogą też przyjąć od 16 września 2022 roku drugą dawkę przypominającą po 3-ch miesiącach od przyjęcia pierwszej.
 • Jeśli Twoje e-skierowanie wygasło (czyli nie zapisałeś/-aś się na szczepienie w terminie 90 dni od jego wystawienia lub Twoja wizyta umówiona, kiedy e-skierowanie było ważne, została odwołana), to nowe e-skierowanie zostanie ci automatycznie wystawione i będzie dostępne w e-rejestracji.  
Uwaga, ozdrowieńcy mają wystawione e-skierowanie po 30 dniach od daty pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. 


Punkt szczepień, rejestracja i..    Więcej 

   O chorobie COVID-19 i..        Więcej       

  Historia szczepień-SARS-CoV-2 i..    Więcej    

  Uwaga!  Przedstawione poniżej zasady rejestracji mogą być już nieaktualne. Aktualnych zasad należy szukać na stronach gov.pl.

 
 
 

 Ci z Państwa, którzy zarejestrują się przez dedykowaną infolinię odnajdą swój punkt szczepień w wyszukiwarce. 

 Udostępniono wyszukiwarkę punktów szczepień

 

 
 
 

  Rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID weszło w życie 1 lipca 2021 r. i wygasło 30 czerwca 2023 r 

 Poniżej treść historyczna.

Od 1 czerwca jest dostępny na IKP unijny czertyfikat zasczepienia się od COVID-19.

 Polska została podłączona do systemu Unijnych Certyfikatów Covid
1 czerwca 2021 roku Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów Covid (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty zaplanowane jest od 1 lipca. Najważniejsze informacje o tym rozwiązaniu będzie można znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie gov.pl/certyfikat.
"Polska z sukcesem zakończyła procedurę przyłączenia do centralnego rozwiązania technicznego Unijnych Certyfikatów Covid utrzymywanego przez Komisję Europejską. Nasz kraj jest w grupie siedmiu państw, które są już gotowe do wydawania certyfikatów w pierwszym możliwym terminie, czyli od 1 czerwca" - poinformował Adam Niedzielski, minister zdrowia.
Unijny Certyfikat Covid jest wzajemnie uznawanym w UE dokumentem zawierającym kod QR i unikatowy identyfikator, ułatwiającym weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego.