Profilaktyka - Obowiązkowe szczepienia ochronne


Obecnie w Polsce obowiązkowe szczepienia ochronne są realizowane w oparciu o aktualnie obowiązujący kalendarzem szczepień, którego aktualną wersję ogłasza w komunikacie Główny Inspektor Sanitarny.

 • Obowiązkowe szczepienia ochronne są realizowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego bez dodatkowych opłat.
Do szczepień obowiązkowych zaliczamy szczepienia przeciwko:
 • gruźlicy
 • zakażeniom pneumokokowym
 • błonicy
 • krztuścowi
 • polio (poliomyelitis)
 • odrze
 • śwince
 • różyczce
 • tężcowi
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
 • zakażeniom Haemophilus influenzae typu B.
 • nieżytowi żołądkowo-jelitowemu wywołanemu zakażeniami rotawirusowymi u dzieci (Rotavirus Gastroenteritis). Dla dzieci urodzonych w 2020 roku szczepienie jest zalecane, tj. nieobowiązkowe, gdzie koszt szczepienia ponosi rodzic.
Warto mieć na uwadze, że szczepienia są tańsze niż leczenie powikłań chorób zakaźnych, a szczepienia obowiązkowe są bezpłatne.

 
 

 Wytyczne dot. sposobu realizacji szczepień dzieci z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju.
10.03.2022
Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych Minister Zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.
W przypadku braku szczepień u dziecka, rodzice lub opiekunowie powinni być zachęcani do poddania dziecka szczepieniom ochronnym zgodnie z PSO na 2022 r.
 Za priorytetowe działania należy przyjąć:

 • szczepienie przeciw odrze szczepionką MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) w grupie najmłodszych dzieci w drugim roku życia,
 • szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis zgodnie z wiekiem,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zgodnie z wiekiem,
 • szczepienie przeciw COVID-19 (poza PSO).

 Ważne informacje dodatkowe:

 • osoby pozostające na terenie naszego kraju ponad okres 3-ch miesięcy od dnia przekroczenia granicy, mają obowiązek wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO na 2022 r.,
 • w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień należy traktować dziecko jako nieszczepione i zalecić wykonanie określonych szczepień,
 • w przypadku dzieci hospitalizowanych o nieznanym statusie szczepienia należy ocenić stan uodpornienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby badaniem oceny poziomu przeciwciała anty-HBs,
 • nie zaleca się rutynowego wykonywania badań serologicznych w celu ustalenia statusu uodpornienia,
 • prowadzenie dokumentacji szczepień dziecka zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, w tym dokumentowanie szczepień ochronnych w formie elektronicznej w e-karcie szczepień,
 • informacje dotyczące wyceny świadczenia oraz o sposobie rozliczenia za wykonane świadczenia będą przekazane za pośrednictwem NFZ.

Доповнення повідомлення від 4 березня 2022 р. щодо проведення профілактичних щеплень дітям, які перетнули кордон Республіки Польща з Україною у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, настановами щодо порядку проведення вакцинації дітей на підставі Програми профілактичних щеплень (Program Szczepień Ochronnych, PSO) на 2022 рік.
Відповідно до висновку Відділу з питань профілактичних щеплень, Міністр охорони здоров’я рекомендує виконання профілактичних щеплень, починаючи з дня приїзду до Польщі, дітям віком до 19 років, які не були вакциновані від інфекційних захворювань, згідно з індивідуальним календарем щеплень, визначеним лікарем, який здійснює допуск до вакцинації, на підставі Програми профілактичних щеплень на 2022 р., з використанням вакцин, що надаються санітарно-епідеміологічними станціями на попередніх умовах.
У разі відсутності щеплень у дитини, батькам або законним представникам слід рекомендувати проведення дитині профілактичних щеплень відповідно до Програми профілактичних щеплень на 2022 р.

 Пріоритетними слід вважати:

 • щеплення проти кору вакциною MMR (кір, свинка і краснуха) у групі наймолодших дітей на другому році життя,
 • щеплення проти дифтерії, правця, кашлюка і поліомієліту відповідно до віку,
 • проти гепатиту В відповідно до віку,
 • щеплення проти COVID-19 (поза Програмою профілактичних щеплень).

 Важлива додаткова інформація:

 • особи, які залишаються на території нашої країни протягом періоду, що перевищує 3 місяці з моменту перетину кордону, зобов’язані виконати профілактичні щеплення або надати підтвердження вакцинації відповідно до чинної Програми профілактичних щеплень на 2022 р.,
 • у ситуації відсутності медичної документації, яка стосується щеплень, слід вважати дитину невакцинованою і рекомендувати виконання відповідних щеплень,
 • у випадку госпіталізованих дітей з невідомим статусом вакцинації слід оцінювати рівень імунітету до гепатиту шляхом дослідження рівня анти-HBs-антитіл,
 • не рекомендується стандартно виконувати серологічні дослідження з метою визначення імунного статусу,
 • ведення документації вакцинації дитини відповідно до чинних рекомендацій, в тому числі задокументовування профілактичних щеплень в електронній формі в e-картці вакцинації,
 • інформація щодо вартості медичної послуги та порядку розрахунків за виконання послуги передаватиметься за посередництвом Національного фонду охорони здоров’я.
 
 
 

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 roku (zdjęcie poniżej), dla dzieci urodzonych w 2021 roku szczepienie przeciwko rotawirusom jest sczepieniem obowiązkowym i bezpłatnym.

 

Każde szczepienie jest poprzedzone badaniem lekarskim, kwalifikującym do jego wykonania.