UbezpieczenieDo nieodpłatnej, finansowanej ze środków publicznych opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mają prawo osoby uprawnione na mocy ustawy z dnia 27.08.2004r. (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1398),  których uprawnienia zostaną potwierdzone przez system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).


eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Potwierdzić uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można również za pomocą poświadczenia wydanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. 2021 poz. 241).