UbezpieczenieDo nieodpłatnej, finansowanej ze środków publicznych opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mają prawo osoby uprawnione na mocy ustawy z dnia 27.08.2004r. (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1398),  których uprawnienia zostaną potwierdzone przez system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).


eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 W przypadku braku potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ osoba ubezpieczona może złożyć oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wg wzoru z załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2022 roku (Dz. U. 2022 poz. 1501) (pełna treść poniżej).


Ubezpieczenie zdrowotne studentów.
 

 


Potwierdzić uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można również za pomocą poświadczenia wydanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz. U. 2021 poz. 241).